Elektronický podpis

Podľa zákona č. 215/2002 o elektronickom podpise máme zriadený elektronický podpis, prostredníctvom ktorého komunikujeme s obchodným
registrom, katastrom nehnuteľností, ako aj inými inštitúciami.
Podania realizované elektronicky dávajú priestor na flexibilnejšiu komunikáciu s orgánmi verejnej správy, pričom za úkony a podania v
elektronickej forme je vo väčšine prípadov znížená poplatková povinnosť.
V zmysle ustanovenia §6 ods. 4 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch: „Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh
podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“