Naše zameranie

Naše zameranie:
-zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a akciových spoločností
-vyhotovenie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti a zastupovanie klienta pred živnostenským úradom a registrovým súdom
-vypracovanie návrhu na zápis zmien zapisovaných údajov do obchodného registra a návrhu na výmaz zapisovaných údajov do obchodného registra,
spolu s potrebnými dokumentami a zastupovanie klienta pred živnostenským úradom a obchodným registrom
-zastupovanie klientov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy alebo zastupovanie záujmov klienta pred
akýmikoľvek tretími osobami vrátane účasti na rokovaniach, ústnej a písomnej komunikácie
-zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní
-registrácia spoločnosti na Úrade pre verejné obstarávanie